with Jon Nathan & UCSB Jazz Ensemble, plus Sergio & Seku